Statut

Rozdział 1
Postanowienia ogólne

§1

Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży jest stowarzyszeniem kościelnym, zrzeszającym młodych katolików świeckich, działającym na terenie całej Polski. Stowarzyszenie pozostaje pod zwierzchnim kierownictwem Konferencji Episkopatu Polski, która czuwa nad jego formacją i działalnością przez generalnego asystenta kościelnego. W swoich ideach, zadaniach i sposobach działania jest kontynuatorem Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży Męskiej i Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży Żeńskiej, będących częścią Akcji Katolickiej, działających w Polsce do roku 1953, uwzględniając potrzeby obecnej katolickiej młodzieży polskiej.

§2

Podstawowe struktury organizacyjne Stowarzyszenia na terenie kraju są ściśle związane ze strukturami organizacyjnymi Kościoła.

§3

Siedzibą Stowarzyszenia jest Warszawa.

§4

W diecezjach Stowarzyszenie pozostaje pod zwierzchnim kierownictwem biskupa diecezjalnego, który je powołuje i rozwiązuje oraz czuwa nad formacją i jego działalnością przez diecezjalnego księdza asystenta kościelnego. Siedzibą Stowarzyszenia diecezjalnego jest miasto – siedziba biskupa diecezji.

§5

Stowarzyszenie jako całość posiada osobowość prawną kościelną i cywilną. W diecezjach Stowarzyszenie posiada osobowość prawną kościelną i może posiadać osobowość prawną cywilną, o którą występuje w trybie analogicznym jak Stowarzyszenie ogólnopolskie.

§6

Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży nie podlega prawu o stowarzyszeniach.

§7

Podstawowymi ogniwami Stowarzyszenia są Oddziały parafialne oraz równorzędne i współpracujące z nimi Koła Środowiskowe na terenie parafii (np. Koła Szkolne), które powołuje Stowarzyszenie diecezjalne za zgodą księdza proboszcza lub księdza biskupa.

§8

W ramach jednego lub kilku dekanatów, prezesi oddziałów parafialnych i kół środowiskowych, w porozumieniu z Zarządem Diecezjalnym Stowarzyszenia, mogą utworzyć okręg celem wzajemnej współpracy i kontaktu.

§9

Zarząd Stowarzyszenia stanowi Krajowa Rada Stowarzyszenia, w skład której wchodzą prezesi Zarządów Diecezjalnych i po jednym delegacie Stowarzyszeń Diecezjalnych. W skład rady wchodzi generalny ksiądz asystent, a także asystenci diecezjalni – z kompetencjami jakie daje statut.

§10

Z ramienia władzy kościelnej opiekę duchowną nad Stowarzyszeniem sprawują księża asystenci. Czuwają oni nad duchową formacją członków oraz doktrynalną prawowiernością w sprawach wiary i moralności, a także nad zgodnością działalności ze statutem Stowarzyszenia.

 1. Asystenta generalnego, którego proponują diecezjalni księża asystenci, mianuje Konferencja Episkopatu Polski, asystenta diecezjalnego – biskup diecezjalny, asystentem oddziału parafialnego i koła środowiskowego jest ksiądz proboszcz lub wyznaczony przez niego ksiądz wikariusz albo ksiądz katecheta.
 2. Ksiądz asystent w Stowarzyszeniu jest przedstawicielem tej władzy, która go mianowała: * ma prawo udziału we wszystkich zebraniach Stowarzyszenia; * ma głos decydujący w sprawach wiary i moralności, od którego przysługuje Stowarzyszeniu prawo do odwołania do biskupa diecezjalnego oraz głos doradczy w kwestiach organizacyjnych.

§11

Świętem patronalnym Stowarzyszenia jest uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata. Patronami Stowarzyszenia są: św. Stanisław Kostka, bł. Karolina Kózkówna.

§12

Godłem Stowarzyszenia jest połączenie Krzyża i Orła Polskiego. Stowarzyszenie używa własnej roty, przyrzeczenia, hymnu, sztandaru, odznaki organizacyjnej, legitymacji członkowskich oraz pieczęci okrągłej i podłużnej z nazwą i adresem.

Rozdział 2
Cel, zadania, środki

§13

Zasadniczym celem Stowarzyszenia jest kształtowanie dojrzałych chrześcijan oraz aktywne uczestnictwo we wspólnocie i misji Kościoła przez szerzenie i upowszechnianie katolickich wartości i zasad we wszystkich dziedzinach życia, zwłaszcza społecznego i kulturalnego.

§14

Zadaniem Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży jest w szczególności:

1. pomoc we wszechstronnym rozwoju młodego człowieka, zwłaszcza stwarzanie atmosfery mobilizującej do pracy nad sobą i do kształtowania osobowości katolika i Polaka;

2. ubogacenie wiary: szerzenie wiedzy religijnej, prawd wiary, zasad moralnych, rozwijanie praktyk religijnych w życiu osobistym i wspólnotowym, zwłaszcza pełnego uczestniczenia we Mszy św.;

3. szerzenie nauki społecznej Kościoła oraz wprowadzanie jej w życie; zapoznawanie się na bieżąco z dokumentami Kościoła powszechnego i lokalnego, szczególnie dotyczącymi młodzieży;

4. organizowanie życia młodzieżowego, możliwie różnych jego dziedzin;

5. troska o rozwój wiedzy ogólnej, specjalistycznej i kwalifikacji zawodowych;

6. zapoznawanie się z dorobkiem kultury narodowej i twórcze angażowanie się w rozwój życia kulturalnego, a także dbałość o kulturę osobistą (kulturę bycia, zachowań, życia na co dzień), troska o czystość i piękno otoczenia oraz poszanowanie środowiska naturalnego;

7. dbanie o rozwój fizyczny (kultura fizyczna, sport, turystyka, kajakarstwo);

8. organizowanie i troska o odpowiedni poziom życia towarzyskiego, rozrywki, wartościowe wykorzystanie wolnego czasu, ubogacającego wypoczynku, ze szczególnym propagowaniem trzeźwości;

9. angażowanie w życie rodzinne i przygotowanie do założenia własnej rodziny;

10. angażowanie w życie Kościoła i Jego misję zwłaszcza apostolską,

11. angażowanie w życie społeczne: podejmowanie funkcji publicznych, dostrzeganie problemów i zagrożeń społecznych (alkoholizm, nikotynizm, narkomania), uwrażliwianie na potrzeby bliźnich, podejmowanie pracy charytatywnej;

12. wprowadzanie w życie gospodarcze: wychowanie do uczciwej pracy i odpowiedzialności za jej wykonanie, do sumienności, przedsiębiorczości a także gotowości niesienia pomocy młodzieży bezrobotnej;

13. wychowanie do miłości Ojczyzny, troski o Naród i Państwo;

14. otwieranie na kontakty ze światem, zwłaszcza organizacjami i ruchami młodzieżowymi krajowymi i zagranicznymi, które prowadzą działalność zgodną z doktryną Kościoła;

15. troska o swoich członków i służenie im pomocą w przypadkach losowych.

  §15

  Zadania, o których mowa w paragrafie 14, Stowarzyszenie realizuje wykorzystując właściwe swemu celowi środki i sposoby działania.

  1. Zasadniczymi środkami są przede wszystkim środki rozwijające życie wiary: Słowo Boże, nauka Kościoła, życie sakramentalne, kult Eucharystii, nabożeństwa, dni skupienia, rekolekcje, pielgrzymki, konferencje ascetyczne, dialog ewangeliczny itp.

  2. A nadto: * spotkania, zebrania, zjazdy, sympozja, konferencje, prelekcje, pogadanki, dyskusje, kursy, szkolenia; * zloty, obozy, rozgrywki i zawody sportowe; * poezja, muzyka, śpiew, akademie, wieczornice, przedstawienia, koncerty, konkursy, przeglądy, spotkania ze znaczącymi osobistościami (imprezy kulturalne, religijno – patriotyczne, regionalne, folklorystyczne itp.) video-kino; * biblioteki, taśmoteki, videoteki, czytelnie, środki społecznego przekazu, zwiedzanie kraju, zabytków, muzeów, wystaw itp.; * działalność gospodarcza zwłaszcza działalność wydawnicza oraz kolportaż prasy i książek katolickich z przeznaczeniem uzyskanych środków na cele statutowe; * katolickie domy Stowarzyszenia, sale zebrań, świetlice, ogniska, domy rekolekcyjne, schroniska, obiekty sportowe; * symbole organizacyjne.

  następna