Statut

Rozdział 5
Majątek Stowarzyszenia

§45
Stowarzyszenie oraz jego oddziały mają prawo posiadania, nabywania i zbywania majątku ruchomego i nieruchomego, praw rzeczowych, otwierania kont bankowych. Stowarzyszenie szczebla wyższego nie odpowiada za zobowiązania finansowe szczebla niższego, jeżeli jednostka ta posiada osobowość prawną cywilną.
§46
Majątek Stowarzyszenia.
1. Fundusz na realizację celów statutowych Stowarzyszenia stanowią:

składki członkowskie i inne zobowiązania członków;

spadki, darowizny;

dochody z działalności gospodarczej i wydawniczej;

dochody z majątku ruchomego i nieruchomego;

subwencje pochodzące od podmiotów gospodarczych;

dotacje.

2. W sprawach finansowych Stowarzyszenie reprezentują oraz są zdolni do zaciągania zobowiązań majątkowych i odpowiadają za decyzje finansowe na szczeblu krajowym – przewodniczący prezydium lub zastępca i skarbnik, na szczeblu diecezjalnym i parafialnym – prezes lub zastępca i skarbnik.

3. Do obowiązków skarbnika Stowarzyszenia – na każdym szczeblu – należy:

prowadzenie ksiąg dochodów i wydatków;

czuwanie nad prawidłowością rozporządzeń majątkowych, za co osobiście odpowiada.
Rozdział 6
Przepisy końcowe

§47
Statut nadaje Stowarzyszeniu i wprowadza w nim zmiany i uzupełnienia Konferencja Episkopatu Polski. Projekt zmian i uzupełnień w Statucie uchwalony przez Zebranie Krajowej Rady Stowarzyszenia większością obecnych jej członków z udziałem generalnego asystenta, przedstawia konferencji Episkopatu Polski generalny asystent.

§48
Statut obowiązuje całe Stowarzyszenie i wszystkich jego członków.

§49
Rozwiązanie Stowarzyszenia diecezjalnego – przy uwzględnieniu paragrafu 4 niniejszego statutu – może nastąpić uchwałą diecezjalnego Zjazdu Stowarzyszenia, większością 2/3 głosów, przy obecności co najmniej 1/2 delegatów.

§50
Oddziały (koła) Stowarzyszenia mogą być rozwiązane – przy uwzględnieniu paragrafów 4 i 7 niniejszego statutu – przez Zarząd Diecezjalny, na wniosek Walnego Zebrania oddziału (koła).

§51
Likwidację majątku Stowarzyszenia przeprowadza ostatni Zarząd lub likwidator wyznaczony przez władzę kościelną, która Stowarzyszenie erygowała. Majątek likwidowanego Stowarzyszenia przechodzi na własność kościelnej osoby prawnej, która Stowarzyszenie powołała, a w przypadku likwidacji oddziałów parafialnych – na rzecz parafii. Majątek likwidowanych kół szkolnych przechodzi na własność szkoły.

początek