Liturgia Mszy św.

Formularz Mszy Św. ku czci bł. Karoliny Kózkówny

ANTYFONA NA WEJŚCIE

Oto święta, która aż do śmierci walczyła w obronie prawa Bożego; nie bała się gróźb prześladowców, bo Chrystus był jej mocą.

KOLEKTA

Wszechmogący i miłosierny Boże, Ty, w Błogosławionej Karolinie, dziewicy i męczennicy, zostawiłeś nam świetlany przykład umiłowania modlitwy, czystości i pracy, spraw, za jej wsta­wiennictwem, abyśmy na ziemi naśladując jej cnoty, razem z nią otrzymali wieczną nagrodę w niebie. Przez naszego Pana.

MODLITWA NAD DARAMI

Wszechmogący Boże, składamy Ci dary w dzień Błogosławionej Karoliny, przyjmij je łaskawie, jak przyjąłeś ofiarę z jej życia. Przez Chrystusa, Pana naszego.

ANTYFONA NA KOMUNIĘ (Mt 16, 24)

Jeśli kto chce pójść za Mną, niech się zaprze samego siebie, niech weźmie krzyż swój i niech Mnie naśladuje.

ALBO: (J 15, 5)

Ja jestem krzewem winnym, wy latoroślami. Kto trwa we Mnie, a Ja w nim, ten przynosi owoc obfity.

MODLITWA PO KOMUNII

Boże, nasz Ojcze, Ty wynagrodziłeś w nie­bie podwójne zwycięstwo, które błogosławiona Karolina odniosła przez swoje dziewicze życie i męczeństwo, spraw, abyśmy umocnieni Najświętszym Sakramentem pokonywali mężnie wszelkie pokusy i osiągnęli wieczną chwałę. Przez Chrystusa, Pana naszego.


Modlitwa Wiernych I

Ufni we wstawiennictwo błogosławionej Karoliny, wypowiedzmy przed Ojcem Niebieskim nasze prośby:

1. Za Kościół Chrystusowy, aby głosząc powołanie do świętości, pomagał wszystkim ludziom nadawać codziennemu życiu wysoką miarę.

2. O pokój na świecie, aby ludzie budując swoje życie na Bożych przykazaniach mogli się cieszyć sprawiedliwością i solidarnym współdziałaniem.

3. W intencji Dziewcząt i Chłopców, aby przykład Błogosławionej Karoliny, przypominał im o nieskończonej mierze godności człowieka i czystości, która jest fundamentem życia duchowego.

4. Za naszych Ministrantów, Lektorów, Dziewczęcą Służbę Maryjną, Grupę Apostolską, aby odważnie wyznawali wiarę i nigdy nie wstydzili się, że przynależą do Chrystusa.

5. Za naszych bliskich zmarłych, …. aby mogli się cieszyć wiecznością wraz ze wszystkimi świętymi.

6. Za naszą wspólnotę zgromadzoną przy ołtarzu, abyśmy umocnieni przykładem Świętych, byli zdolni codziennie chwalić Boga modlitwą i pracą.

Boże Wszechmogący, Źródło wszelkiej świętości, uświęć nasze życie, które Ci teraz ofiarujemy i dozwól nam z pomocą Świętych naszych Patronów, przybliżyć się do Ciebie. Przez Chrystusa, Pana naszego.

Modlitwa Wiernych II

Do Boga Ojca Wszechmogącego, naszego Pana, który umiłował nas miłością odwieczną i dał nam błogosławioną Karolinę jako przykład żywej wiary zanieśmy nasze ufne prośby i błagania:

1. Módlmy się za Kościół święty, aby wszędzie i w każdym czasie uobecniał zbawczą ofiarę Jezusa Chrystusa i ukazywał wiernym drogę do zbawienia. Ciebie prosimy…

2. Módlmy się za Ojca Świętego Jana Pawła II, biskupów i kapłanów, aby wspierani mocą Ducha Świętego i wstawiennictwem błogosławionej Karoliny zapalali świat ogniem Bożej miłości. Ciebie prosimy…

3. Módlmy się za dzieci i młodzież, aby przykład świętości i ofiary życia błogosławionej Karoliny wskazywał im drogę modlitwy i dobrego postępowania. Ciebie prosimy…

4. Módlmy się o dar kanonizacji błogosławionej Karoliny, aby Jej heroizm życia poświęconego Bogu i blask cnót począł jaśnieć dla całego świata. Ciebie prosimy…

5. Módlmy się za wszystkich pielgrzymów, aby błogosławiona Karolina swym wstawiennictwem wyprosiła im potrzebne łaski u Boga. Ciebie prosimy…

6. Módlmy się za nas samych, aby spotkanie u grobu męczenniczki odrodziło w nas pragnienie życia według wartości stojących na straży godności kobiety i mężczyzny. Ciebie prosimy…

Miłosierny i Wszechmogący Ojcze, Ty umocniłeś błogosławioną Karoliną w jej męczeństwie, obdarz i nas swoimi łaskami i mocą na drodze naszej wiary, nadziei i miłości, i daj także mężnie przeciwstawiać się pokusom szatana i wszelkim przeciwnościom życia. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.