Dekret Erygujący

BISKUP ŁOMŻYŃSKI

Łomża, dnia 30 września 1993r.
N. 1938/93

DEKRET

Mając na uwadze dobro duchowe młodzieży katolickiej oraz potrzebę ożywioną duchem Ewangelii porządku doczesnego, działając na podstawie przepisów Prawa Kościelnego, eryguję

KATOLICKIE STOWARZYSZENIE MŁODZIEŻY
DIECEZJI ŁOMŻYŃSKIEJ,

które będzie działać na jej terenie i będzie miało siedzibę w Łomży (mieście biskupim)

Stowarzyszenie jest organizacją kościelną w rozumieniu art. 34 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989r. o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej /Dz. U. Nr 29, poz. 154, z późn. zm./ i podlega przepisom Prawa Kościelnego /kan. 304, 305, 312 § 1, 313, 314, 315/.

Stowarzyszenie posiada kościelną osobowość prawną i realizuje cele oraz zadania Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży jako Stowarzyszenia ogólnopolskiego i kieruje się tym samym Statutem – uwzględniając potrzeby czasu i miejsca młodzieży zamieszkałej na terenie Diecezji Łomżyńskiej.

Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Diecezji Łomżyńskiej oddaję pod opiekę Patronów – Świętego Stanisława Kostki i Błogosławionej Karoliny Kózkównej.

Juliusz Paetz
Biskup Łomżyński