categories
Informacje z kategorii: O nas

Podstawy prawne Stowarzyszenia

Z doświadczenia widzimy, że w wielu członkach Kościoła fakt istnienia jakiegoś prawa w Kościele, które nie jest tylko prawem moralnym budzi zdziwienie a nawet chęć odrzucenia go. Jest to także jedna z przyczyn niechęci do KSM-u. Jednym z przymiotów organizacji społecznej, obok jedności i władzy, jest prawo. Czasami możemy usłyszeć w formie sloganu „prawo zabija ducha”. Nie ma nic bardziej mylnego. Sprawiedliwość i miłość społeczna, która jest istotą chrześcijaństwa, zakłada i opiera się na prawie. Pamiętać jednak musimy o podwójnym wymiarze prawa: prawo jako norma, która nakazuje jakiś czyn lub go zakazuje; słowem reguła postępowania oraz prawo jako powinność, która prowadzi do określonego celu (np. celu, jaki zakłada dane Stowarzyszenie), innego niż nasze cele czysto osobiste. Zachowywanie i przestrzeganie prawa ma wartość nie tylko porządkującą ale przede wszystkim zapewnia osiągnięcie celu, jaki przyświeca organizacji. Członkowie KSM są podmiotem potrójnego prawa. Prawa kanonicznego (kościelnego) jako ludzie ochrzczeni w kościele katolickim. Prawa państwowego jako członkowie społeczności państwowej oraz Statutu, który jest prawem partykularnym, wyznaczającym reguły i powinności członka tej organizacji. Najpierw pokrótce, omówione zostanie prawo kanoniczne dotyczące stowarzyszeń ogólnie, ze wskazaniem na sprawy, na które powołuje się Statut, a później prawo państwowe w takim zakresie, jakim dotyczy KSM-u ze szczególnym uwzględnieniem prawa o zgromadzeniach i działalności gospodarczej. Prawo kanoniczne o władzy kościelnej wobec Stowarzyszeń. Stowarzyszenia w rozumieniu prawa kanonicznego, obejmują pewną grupę osób, które się zrzeszają dla osiągnięcia wspólnym działaniem określonych celów. Cele te mogą być następujące (kan. 298, par. 1): – osiągnięcie życia bardziej doskonałego – rozwój kultu publicznego – pogłębienie chrześcijańskiej doktryny – podejmowanie dzieła szeroko rozumianego apostolstwa. Zgodnie z Kodeksem Prawa Kanonicznego, aby mogło powstać stowarzyszenie publiczne musi być ono powołane przez kompetentną władzę. Dla organizacji ogólnopolskiej jest nią Konferencja Episkopatu Polski, dla diecezji biskup diecezjalny. Kompetentnej władzy, a więc w sprawach ogólnopolskich Episkopatowi, a sprawach diecezjalnych biskupowi, przysługuje następujące prawo: – zatwierdzania statutów i zmian do nich (kan. 314) – prawo i obowiązek wizytowania stowarzyszeń (kan. 305, par.1) – zatwierdzenia i usuwania moderatora lub kapelana, czyli asystenta kościelnego (kan. 317,par. 1) – gdy domaga się tego poważna racja, może wyznaczyć pełnomocnika, aby w jej imieniu kierował przejściowo...

więcej...

Wychowanie w Katolickim Stowarzyszeniu Młodzieży

Trochę historii. Historia Kościoła wskazuje jednoznacznie na istnienie różnorodnych bractw, towarzystw, sodalicji, ruchów i stowarzyszeń, które odgrywały znaczącą rolę w życiu całego Kościoła oraz poszczególnych diecezji i parafii. Tradycje wytworzone przez te grupy czasami stawały się normą życia społecznego. Na przykład bractwom różańcowym zawdzięczamy ciekawy polski szczegół obyczajowy, żywy po dziś: ich członkowie pozdrawiali się miedzy sobą słowami: „Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus”. Wspólnoty, o których mowa posiadały statuty, wybierały przełożonych, określały obowiązki członków, a ci starali się o osobiste udoskonalenie i nieśli pomoc bliźnim. Często kształtowali opinię publiczną w istotnych dla środowiska parafialnego sprawach. W wieku XIX, a szczególnie po powstaniu styczniowym, władze cywilne niechętnie widziały jakiekolwiek organizacje, zarówno o charakterze społecznym, jak i religijnym. Bezpieczniej było wykazywać, że nie istnieją. Po odzyskaniu niepodległości, wojna i czasy wojującego komunizmu skutecznie zdławiły przejawy działalności stowarzyszeń w życiu społecznym. Po Soborze Watykańskim II (zakończonym 8 grudnia 1965 roku przez papieża Pawła VI) nastąpił dynamiczny rozwój wszelkich stowarzyszeń i ruchów w Kościele. Jan Paweł II przypominał, że ruchy i stowarzyszenia są wielką nadzieją współczesnego Kościoła. Są poważną rzeczywistością: oblicza się, że same tylko nowe ruchy liczą ok. 60 – 70 milionów zaangażowanych członków. W Polsce działa ponad 150 ruchów i stowarzyszeń katolickich, ponad 4% Polaków uczestniczy w jakimś ruchu lub wspólnocie, co daje liczbę 1,5 miliona osób. Duża część powołań kapłańskich, zakonnych lub apostolskich zrodziła się w tychże wspólnotach; wiele ludzi odnajduje tam wiarę. Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży (KSM) swymi korzeniami sięga czasów przedwojennych. Działały wówczas dwa stowarzyszenia młodzieżowe – Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Męskiej i Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Żeńskiej. Oba stowarzyszenia młodzieżowe stanowiły integralną część Akcji Katolickiej. Asystentem kościelnym tych stowarzyszeń w  Diecezji Łomżyńskiej był biskup Bernard Dembek, który osobiście angażował się w ich działalność. Jako dobry organizator z uwagą śledził ich dynamiczny rozwój. Zawsze szczery i otwarty szybko zjednywał sobie szacunek tych, którzy mieli z nim kontakt. Otaczał młodzież życzliwością i troską. Dzięki niemu działające w diecezji  stowarzyszenia wysunęły się na jedno z przodujących miejsc w Polsce. Sprawozdania przedwojenne podają, że w 1939 roku istniało 236 oddziałów KSM Męskiej i Żeńskiej, które zrzeszały 12030 członków. Wybuch II wojny światowej przerwał ich...

więcej...

Rys historyczny KSM ogólnopolskiego

Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży przed II wojną światową było częścią składową Akcji Katolickiej. W 1934 r. utworzono w Akcji Katolickiej cztery organizacje zwane kolumnami: Katolicki Związek Mężów (KZM) z siedzibą w Warszawie, Katolicki Związek Kobiet (KZK) z siedzibą w Krakowie (tymczasowo w Poznaniu), Katolicki Związek Młodzieży Męskiej (KZMM) i Katolicki Związek Młodzieży Żeńskiej (KZMŻ), oba z siedzibą w Poznaniu. W skład związków ogólnopolskich wchodziły odpowiadające im stowarzyszenia diecezjalne: Katolickie Stowarzyszenie Mężów (KSM), Katolickie Stowarzyszenie Kobiet (KSK), Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Męskiej (KSMM) i Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Żeńskiej (KSMŻ). Główny trzon w obu stowarzyszeniach młodzieżowych stanowili członkowie dotychczasowego Stowarzyszenia Młodzieży Polskiej (SMP), utworzonego już w 1919 r. i liczącego w 1934 r. ponad 100 tys. członków. Dzisiejsze Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży nawiązuje więc do KSMM, KSMŻ i wcześniejszego SMP. Po 1934 r. nastąpił znaczny wzrost ilościowy członków Akcji Katolickiej. W 1936 r. KZM liczył 111404 członków, KZK – 151362, KZMM – 113100, KZMŻ – 143700. Najliczniejszą grupę w stowarzyszeniach młodzieżowych stanowiła młodzież chłopska, następnie bezrobotni. Niewiele było młodzieży robotniczej a najmniej inteligenckiej, gdyż miała ona własne organizacje. Dwie młodzieżowe kolumny Akcji Katolickiej (KSMM i KSMŻ) prowadziły własną działalność, posiadały własne władze i strukturę organizacyjną. Organem koordynującym działalność była Naczelna Rada Akcji Katolickiej. Patronem stowarzyszeń młodzieżowych Akcji Katolickiej obrano św. Stanisława Kostkę a świętem patronalnym ustanowiono uroczystość Chrystusa Króla. Działalność KSMM i KSMŻ, prowadzona pod hasłem „Budujmy Polskę Chrystusową”, obejmowała cztery dziedziny: a) Działalność religijna. Udział w sakramentach świętych, częsta spowiedź i szczególny kult Eucharystii przejawiający się w adoracjach, procesjach i przede wszystkim uczestnictwem we Mszy św. i przyjmowaniem Komunii św. Udział w rekolekcjach, dniach skupienia, spotkaniach formacyjnych. Każda diecezja posiadała w tym celu specjalnie przygotowane ośrodki rekolekcyjne. b) Działalność kulturalno-oświatowa. Stanowiło ją przede wszystkim ciągłe kształcenie członków KSMM i KSMŻ. Ważną rolę w formacji członków młodzieżowych kolumn Akcji Katolickiej stanowiły czasopisma: „Przyjaciel Młodzieży” wydawany przez KZMM i „Młoda Polka” – KZMŻ. Czasopisma zajmowały się przeważnie sprawami organizacyjnymi i wychowawczymi. Duże znaczenie miały też specjalnie pisane serie książkowe i filmy, np.: w 1934 r. powstała w Katowicach Centrala Filmowa mająca na celu zaopatrywanie kin parafialnych w wartościowe filmy. c) Działalność charytatywna. W Polsce przedwojennej...

więcej...

Losowe wpisy

Akcja patriotyczna FLAGA DLA RODAKA... Wprowadził: author icon adam 23.10.2019
PO PROSTU WIERZĘ! Wprowadził: author icon adam 12.06.2017
Wyjedź z na wakacje z KSM !... Wprowadził: author icon adam 15.06.2014

Kontakt

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Temat

Treść wiadomości

Wprowadź CAPTCHA

captcha

Dane

Biuro KSM Diecezji Łomżyńskiej

NIP 718-211-91-81

REGON 200382202

ul. Sadowa 3
18-400 Łomża

e-mail: biuro@ksm-lomza.pl

BANK SPÓŁDZIELCZY w Łomży
nr konta: 37 8757 0001 0003 4773 2000 0010

Młodzieżowe Centrum Rozwoju w Ostrożnem

BANK SPÓŁDZIELCZY w Łomży
nr konta: 58 8757 0001 0003 4773 2000 0020